Maldos

Vincentietiška malda

Viešpatie, leisk man būti kiekvienam geru draugu
leisk dovanoti pasitikėjimą tam,
 kuris kenčia ir dejuoja,
 kuris ieško šviesos anapus Tavęs,
 kuris nežino, kaip turi elgtis,
  kuris nori atverti širdį, tačiau neturi jėgų.
  Viešpatie, padėk man,
  kad nepraeičiau pro žmogų
  abejingu veidu, paskubomis.
   Viešpatie, leisk, kad pastebėčiau tą,
   kuris man padeda,
   kuris liūdi ir yra bejėgis,
   kuris kenčia tylomis,
  kuris yra vienišas.
  Viešpatie, dovanok man širdį,
  atveriančią jautrumą,
  vaduok mane iš savimeilės pinklių,
 kad Tau tarnaučiau,
 kad Tave mylėčiau,
 kad Tavęs klausyčiau
 kiekviename žmoguje, kurį Tu man leidi sutikti.

Amen

Šv. Vincento Pauliečio bendruomenės malda

Viešpatie Jėzau, Tu, kuris troškai tapti vargšu, suteik mums akis ir širdį, nukreiptą į vargšus, padėk atpažinti Tave juose – jų troškulyje, jų alkyje, jų vienatvėje ir jų varge. Uždek mūsų vincentietišką šeimą vienybės, paprastumo, kuklumo ir meilės ugnimi, kuria degė šventasis Vincentas Paulietis. Sustiprink mus, kad mes, ištikimi šioms vertybėms, gerėtumės Tavimi ir tarnautume Tau per vargstančius, ir vieną dieną susitiktume su Tavimi ir su jais Tavo karalystėje. Amen

Atverk man akis

Atverk man akis, kad pamatyčiau giliausius vyrų, moterų ir vaikų poreikus,
Judink mano rankas kad jos galėtų pamaitinti išalkusius;
Paliesk mano širdį kad ji teiktų šilumą nusivylusiems;
Išmokyk mane dosnumo priimti svetimuosius;
Leisk man dalintis savo turtu su stokojančiais;
Suteik man rūpestingumo, stiprinančio ligonius;
Leisk man dalyvauti misijoje išlaisvinti įkalintuosius;
Dalindamiesi mūsų nerimu ir mūsų meile,
Mūsų skurdu ir mūsų gerove
Mes dalyvaujame Tavo dieviškame buvime. Amen

Malda už benamius

O Dieve, Tu esi teisingumo, gailestingumo ir atjautos Dievas,
paremk mus, Tavo vargšų tarnus, kai mes siekiame atnešti Tavo meilę ir atjautą
benamiams ir Tavo meilės ištroškusiems. Mes meldžame kad pamatytume
Tave, mūsų visus mylintis Dieve, kiekviename mūsų sutiktame benamyje ir vargstančiame.
Leisk mums padaryti viską kas mūsų jėgoms, kad padėtume
kiekvienam atskleisti savo galimybes, kad jie patirtų gyvenimo pilnatvę. Prašome per Kristų ...

Malda už centro darbuotojus

Mes prašome mūsų Viešpatį lydėti mus šianden su meile.
Mes dėkojame Tau už daugybę džiaugsmų ir palaiminimų mūsų gyvenime, ypač
Už mūsų šeimas ir draugus.
Padėk mums būti maloniems ir dėmesingiems visiems kuriuos sutinkame
Ir lai mes būname paslaugūs ir malonūs visiems kurie ateina į mūsų Centrą.
Mes medžiame už visus kuriems šiandien reikia Tavo meilės. Amen

Malda už taiką

Tegul būna taika širdyse.
Pasitikėk Dievu, kad esi būtent ten kur turėtum būti,
Neužmiršk didelių galimybių gimstančių iš tikėjimo,
Ypač iš pašaukimo būti Šv. Vincento Pauliečio bendruomenės nariu.
Naudok gautąsias dovanas ir brangink tau duotą meilę.
Prašome per Kristų ...

Malda prieš namų lankymą

Viešpatie, ten kur du ar trys susirenka Tavo vardu, ten ir Tu esi tarp jų.
Tad eik su mumis kartu į namus.
Paremk mus, nes mes esame Tavo rankos, kojos ir širdis.
Prašome per Kristų ...

Palaimintojo Frederiko Ozanamo malda dieviškai apvaizdai

Tiesiog eikime ten, kur gailestingoji Dievo apvaizda mus veda,
Pasitenkindami matydami tik akmenį, ant kurio žengsime,
Nesiekdami atrasti visą vinguotą kelią.

Michėjo malda (Mch 6:8)

Mylintis Dieve, meldžiuosi šiandien, kad visada daryčiau tai, ko iš manęs reikalauji,
daryčiau tai, kas teisinga,
mylėčiau ištikima meile
ir nuolankiai eičiau su Tavimi, savo Dievu.

Jėzaus pėdomis

Viešpatie padėk man mylėti ir veikti taip kaip Tu:
Tu pasakei, kad atėjai į žemę tarnauti, o ne kad Tau tarnautų.
Išmokyk mane visiems parodyti didelį švelnumą,
Juos priimant būti tokiai gerai kaip Tu
Kaip Tu, aš noriu švelniai mylėti ir gerbti visus, kuriuos sutinku,
Būti draugiškai ir maloniai labiausiai stokojantiems.

Viešpatie, išmokyk mane visada labai gerbti savo kaimyną,
Tavo gyvenimą žemėje, Tavo mirtį ir prisikėlimą
liudijančius mums visiems Tavo meilę.
(Šv. Luizos de Marilliac malda. Paremta Dvasiniais raštais, P. 785)

Konferencijų ir tarybų pašventimo Švenčiausiajai Jėzaus širdžiai aktas

(Skaitomas kiekvienais metais pirmą birželio mėn susirinkimą)

Viešpatie Jėzau, norėdamas kad visi žmonės rodytų vienas kitam meilę, o ne abejingumą,
tu atskleidei savo Švenčiausiąją Širdį kaip savo dieviškos meilės simbolį.

Mes lenkiamės tau, pasaulinės šeimos, susibūrusios apaštalavimui gailestingumo darbais
po Šv. Vincento Pauliečio vėliava nariai.

Mes paskiriame ir pašvenčiame Tavo Dieviškajam Asmeniui ir Tavo
Švenčiausiajai širdžiai šią konferenciją (tarybą) su visais jos nariais,
Pagalbininkais ir geradariais, su tais, kurius lankome ar padedame ir
visais darbais, kuriuos atlikome tavo garbei.

Mes nusižeminę prašome priimti šią auką ir pripildyti mus meile
Kurią tu trokšti matyti augančią žmonių širdyse. Su šia pagalba
Mes galime išmokti teisingai žvelgti į šį pasaulį, mylėti mūsų narius,
Padėti mūsų kaimynams žodžiu ir pavyzdžiu ir, nepaisant sunkumų,
Pririšti mūsų širdis prie tų turtų ir laimės, kurie niekada nesibaigs. Amen

Palaiminimo maldos

Tegul Viešpats mus palaimina mūsų ieškojimuose ir abejonėse
Jie yra vartai į išmintį, šviesą ir taiką,
Kelias į mūsų širdis
Atsakas: Tegul mus lydi šviesa ir ramybė.

Tegul Viešpats mus laimina per mums suteiktas dovanas; per jas reiškiasi Dievo apvaizda pasauliui.
Praturtindama jį, įgalindama jį, atnešdama jam meilę.
Atsakas: Atpažinkime ir naudokime Dievo mums teikiamas dovanas.

Tegul Dievas palaimina mus per mūsų širdžių ilgesį.
Jis nukreipia mus atlikti misiją Dievui ir žmonėms.
Atsakas: Tegul mūsų širdžių ilgesys išmoko mus jautrumo.

Tegul Viešpats mus palaimina mūsų sprendimuose. Nepaisant klaidų,
Jie yra mūsų „taip“ gyvenimui, mūsų kelias į Dievą.
Atsakas: Tegul mus lydi įžvalgumas.

Tegul Dievas mus palaimina per mūsų apmąstymus ir mintis.
Jos yra augimo sėklos.
Atsakas: Sekime šventuoju Vincentu Pauliečiu, šventąja Luiza, Palaimintuoju Frederiku Ozanamu
Ir palaimintąja Rosalie Rendu.

Visi: Tegul mūsų mylintis Viešpats laimina mus mūsų kelionėje per džiaugsmus, darbus, sunkumus ir išbandymus.
Amen


Maldų šaltinis

Paskelbta:
2010-09-17 20:04
Papildyta:
2016-08-29 17:54