Maldos

Įžanga 🔗︎

2017 metais minime 100-ąsias Fatimos Dievo Motinos apsireiškimo metines (nuo gegužės 13-os iki spalio 13-os), 400-ąsias vincentiškos charizmos metines (rugsėjo 27 d.) ir 20-ąsias Frederiko Ozanamo paskelbimo palaimintuoju metines (rugpjūčio 20 d.), ta proga siūlome bendrą maldą visiems, kuriuos vienija vincentiškasis pašaukimas. Šios iniciatyvos tikslas yra paskatinti visus šventojo Vincento Pauliečio draugijos narius skirti 15 minučių savo laiko kiekvieno mėnesio 10-ą, 20-ą ir 30-ą dienomis. Prašykime Fatimos Dievo Motinos, šventojo Vincento Pauliečio ir palaimintojo Frederiko Ozanamo melsti Viešpatį Dievą už vargšus, už mus, už mūsų šeimas ir už kitus Šv. Vincento Pauliečio draugijos narius. Tegul šios maldos padeda mums labiau pasišvęsti Dievui, dvasinėje vienybėje su visais Šv. Vincento Pauliečio draugijos nariais, mūsų šeimomis ir „mūsų ponais“ vargšais, kaip mėgdavo kartoti šv. Vincentas Paulietis.

Malda Fatimos Dievo Motinai 🔗︎

(kiekvieno mėnesio 10-ą d.)

Švč. Mergele Marija, Tu malonėjai ateiti į Fatimą atskleisti trims mažiems piemenėliams malonės lobius, priartintus prie pasaulio Rožinio maldos dėka, taip sukeldama mūsų širdyse nuoširdžią meilę šiam pamaldumui. Apmąstydami Rožinyje atskleistas mūsų atpirkimo paslaptis, suteik mums žadėtąsias malones, atsivertimą nusidėjėliams, Kristaus ramybę pasauliui ir (asmeninė intencija) … Prašome šios malonės dėl didesnės Dievo garbės ir visuotinės gerovės. Amen.

Vincentiškas rožinis vincentiškam pašaukimui.

 • Tikiu Dievą tėvą …
 • Tėve mūsų…
 • Meldžiame Tėvą, pasaulio kūrėją, su prašymu sustiprinti mūsų tikėjimą. Sveika Marija …
 • Meldžiame Sūnų, pasaulio atpirkėją, su prašymu sustiprinti mūsų Viltį. Sveika Marija …
 • Meldžiame Šventąją Dvasią, pasaulio šviesą, paversti mūsų gailestingumo darbus tikrąja meile. Sveika Marija …

Pirmoji paslaptis (pagal savaitės dieną)

 • Tėve mūsų …
 • Fatimos mergele, saugok vargšus, vesk juos į šventumą ir padėk jiems, kuriems tarnaujame (10x)
 • Garbė Dievui Tėvui …
 • Be gimtosios nuodėmės pradėtoji švč. Mergele Marija, melski už mus kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Antroji paslaptis (pagal savaitės dieną)

 • Tėve mūsų …
 • Fatimos mergele, atversk mane per tarnavimą vargšams (10x)
 • Garbė Dievui Tėvui …
 • Be gimtosios nuodėmės pradėtoji švč. Mergele Marija, melski už mus kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Trečioji paslaptis (pagal savaitės dieną)

 • Tėve mūsų …
 • Fatimos mergele, saugok ir šventink mūsų šeimas (10x)
 • Garbė Dievui Tėvui …
 • Be gimtosios nuodėmės pradėtoji švč. Mergele Marija, melski už mus kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Ketvirtoji paslaptis (pagal savaitės dieną)

 • Tėve mūsų …
 • Fatimos mergele, saugok konferencijos/tarybos narius ir vesk juos į šventumą (10x)
 • Garbė Dievui Tėvui …
 • Be gimtosios nuodėmės pradėtoji švč. Mergele Marija, melski už mus kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Penktoji paslaptis (pagal savaitės dieną)

 • Tėve mūsų …
 • Fatimos mergele, suteik šv. Vincento Pauliečio draugijai išminties ir tarnystės dvasią (10x)
 • Garbė Dievui Tėvui …
 • Be gimtosios nuodėmės pradėtoji švč. Mergele Marija, melski už mus kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Pabaigos malda – pasišventimas Marijai

Mano Karaliene ir Motina, aš visiškai atsiduodu tau, ir norėdamas parodyti savo meilę, aš nusprendžiu pilnai pašvęsti savo akis, savo ausis, savo burną, savo širdį visą save. Kadangi esu visas Tavo, mano brangioji motina, globok mane ir saugok mane kaip savo nuosavybę. Amen

Malda į palaimintąjį Frederiką Ozanamą 🔗︎

(kiekvieno mėnesio 20-ą d.)

Pradžios malda. Visagalis Dieve, Tu pripildei Frederiką Ozanamą malonės dovanomis kaip vyrą ir kaip tėvą, mokytoją ir tikėjimo gynėją, kaip šv. Vincento Pauliečio draugijos įkūrėją. Visą savo gyvenimą jis tarnavo su meile. Leisk mums pagal jo pavyzdį ir jo maldas, turėti troškimą sekti jo keliu, į kurį Tu mus pašaukei, kad vieną dieną galėtume suvienyti savo balsus su šventaisiais ir garbinti Tave per amžius. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris kartu su Tavimi ir Šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen

Vincentiškas rožinis vincentiškam pašaukimui.

 • Tikiu Dievą tėvą …
 • Tėve mūsų…
 • Meldžiame Tėvą, pasaulio kūrėją, su prašymu sustiprinti mūsų tikėjimą. Sveika Marija …
 • Meldžiame Sūnų, pasaulio atpirkėją, su prašymu sustiprinti mūsų viltį. Sveika Marija …
 • Meldžiame Šventąją Dvasią, pasaulio šviesą, paversti mūsų gailestingumo darbus tikrąja meile. Sveika Marija …

Pirmoji paslaptis (pagal savaitės dieną)

 • Tėve mūsų …
 • Palaimintasis Ozanamai, saugok vargšus, vesk juos į šventumą ir padėk jiems, kuriems tarnaujame (10x)
 • Garbė Dievui Tėvui …
 • Be gimtosios nuodėmės pradėtoji švč. Mergele Marija, melski už mus kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Antroji paslaptis (pagal savaitės dieną)

 • Tėve mūsų …
 • Palaimintasis Ozanamai, atversk mane per tarnavimą vargšams (10x)
 • Garbė Dievui Tėvui …
 • Be gimtosios nuodėmės pradėtoji švč. Mergele Marija, melski už mus kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Trečioji paslaptis (pagal savaitės dieną)

 • Tėve mūsų …
 • Palaimintasis Ozanamai, saugok ir šventink mūsų šeimas (10x)
 • Garbė Dievui Tėvui …
 • Be gimtosios nuodėmės pradėtoji švč. Mergele Marija, …

Ketvirtoji paslaptis (pagal savaitės dieną)

 • Tėve mūsų …
 • Palaimintasis Ozanamai, saugok konferencijos/tarybos narius ir vesk juos į šventumą (10x)
 • Garbė Dievui Tėvui …
 • Be gimtosios nuodėmės pradėtoji švč. Mergele Marija, …

Penktoji paslaptis (pagal savaitės dieną)

 • Tėve mūsų …
 • Palaimintasis Ozanamai, suteik šv. Vincento Pauliečio draugijai išminties ir tarnystės dvasią (10x)
 • Garbė Dievui Tėvui …
 • Be gimtosios nuodėmės pradėtoji švč. Mergele Marija, …

Pabaigos malda – prašant Ozanamo kanonizavimo Viešpatie, Tu padarei palaimintąjį Frederiką Ozanamą Gerosios Naujienos liudytoju, sužavėtu Bažnyčios paslaptimi. Tu įkvėpei jį palengvinti skurdą, kovoti su neteisybe ir dovanojai jam širdį, kuri dovanoja save kenčiantiems be išskaičiavimo. Savo šeimoje jis nuoširdžiai mylėjo artimuosius kaip sūnus, brolis, vyras ir tėvas. Jo karšta meilė tiesai visuomenėje apšvietė jo mintis, jo raštus ir jo mokymą. Mūsų draugijai jo vizija buvo gailestingumo darbų tinklas, apjuosiantis visą pasaulį, kuriame jis matė šv. Vincento Pauliečio meilės, drąsos ir kuklumo dvasią. Jo pranašinga socialinė vizija ir jo dorybės reiškėsi visą jo trumpą gyvenimą. Mes dėkojame tau Dieve, už visas šias dovanas ir nuolankiai prašome stebuklo per palaiminitojo Frederiko oznamo užtarimą. Tegul visuotinė Bažnyčia paskelbia jo šventumą! Pripažintas šventuoju, jis šviestų pasauliui apvaizdos šviesa. Prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen.

Malda į šv. Vincentą Paulietį 🔗︎

(kiekvieno mėnesio 30 d.)

Pradžios malda. Garbingasis, gailestingasis, kuklusis, pasiaukojantis šventasis Vincentai Paulieti, įkūręs daugybę kongregacijų ir draugijų, Bažnyčia su dėkingumu prisimena tavo kunigystės darbus, tegul jie įkvepia mus gailestingumo darbams. Viešpatie, suteik mums malonę kurią suteikei šv. Vincentui Pauliečiui atsispirti materialiniams dalykams, kad būtume arčiau vargšų.

Vincentiškas rožinis vincentiškam pašaukimui.

 • Tikiu Dievą tėvą …
 • Tėve mūsų…
 • Meldžiame Tėvą, pasaulio kūrėją, su prašymu sustiprinti mūsų tikėjimą. Sveika Marija …
 • Meldžiame Sūnų, pasaulio atpirkėją, su prašymu sustiprinti mūsų Viltį. Sveika Marija …
 • Meldžiame Šventąją Dvasią, pasaulio šviesą, paversti mūsų gailestingumo darbus tikrąja meile. Sveika Marija …

Pirmoji paslaptis (pagal savaitės dieną)

 • Tėve mūsų …
 • Šv. Vincentai Paulieti, saugok vargšus, vesk juos į šventumą ir padėk jiems, kuriems tarnaujame (10x)
 • Garbė Dievui Tėvui …
 • Be gimtosios nuodėmės pradėtoji švč. Mergele Marija, melski už mus kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Antroji paslaptis (pagal savaitės dieną)

 • Tėve mūsų …
 • Šv. Vincentai Paulieti, atversk mane per tarnavimą vargšams (10x)
 • Garbė Dievui Tėvui …
 • Be gimtosios nuodėmės pradėtoji švč. Mergele Marija, melski už mus kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Trečioji paslaptis(pagal savaitės dieną)

 • Tėve mūsų …
 • Šv. Vincentai Paulieti, saugok ir šventink mūsų šeimas (10x)
 • Garbė Dievui Tėvui …
 • Be gimtosios nuodėmės pradėtoji švč. Mergele Marija, melski už mus kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Ketvirtoji paslaptis (pagal savaitės dieną)

 • Tėve mūsų …
 • Šv. Vincentai Paulieti, saugok konferencijos/tarybos narius ir vesk juos į šventumą (10x)
 • Garbė Dievui Tėvui …
 • Be gimtosios nuodėmės pradėtoji švč. Mergele Marija, melski už mus kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Penktoji paslaptis (pagal savaitės dieną)

 • Tėve mūsų …
 • Šv. Vincentai Paulieti, suteik šv. Vincento Pauliečio draugijai išminties ir tarnystės dvasią (10x)
 • Garbė Dievui Tėvui …
 • Be gimtosios nuodėmės pradėtoji švč. Mergele Marija, melski už mus kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Pabaigos malda (pagal Šv. Vincentą Paulietį)

Viešpatie, „įdiek gailestingumą į mano širdį, kad vieną dieną galėčiau susijungti su gražia šventųjų bendruomene, ta tikra gailestingos meilės bendruomene, kuri triumfuoja su Tavimi danguje.“ Amen.

Vincentietiška malda 🔗︎

Viešpatie, leisk man būti kiekvienam geru draugu
leisk dovanoti pasitikėjimą tam,
 kuris kenčia ir dejuoja,
 kuris ieško šviesos anapus Tavęs,
 kuris nežino, kaip turi elgtis,
  kuris nori atverti širdį, tačiau neturi jėgų.
  Viešpatie, padėk man,
  kad nepraeičiau pro žmogų
  abejingu veidu, paskubomis.
   Viešpatie, leisk, kad pastebėčiau tą,
   kuris man padeda,
   kuris liūdi ir yra bejėgis,
   kuris kenčia tylomis,
  kuris yra vienišas.
  Viešpatie, dovanok man širdį,
  atveriančią jautrumą,
  vaduok mane iš savimeilės pinklių,
 kad Tau tarnaučiau,
 kad Tave mylėčiau,
 kad Tavęs klausyčiau
 kiekviename žmoguje, kurį Tu man leidi sutikti.

Amen

Šv. Vincento Pauliečio bendruomenės malda 🔗︎

Viešpatie Jėzau, Tu, kuris troškai tapti vargšu, suteik mums akis ir širdį, nukreiptą į vargšus, padėk atpažinti Tave juose – jų troškulyje, jų alkyje, jų vienatvėje ir jų varge. Uždek mūsų vincentietišką šeimą vienybės, paprastumo, kuklumo ir meilės ugnimi, kuria degė šventasis Vincentas Paulietis. Sustiprink mus, kad mes, ištikimi šioms vertybėms, gerėtumės Tavimi ir tarnautume Tau per vargstančius, ir vieną dieną susitiktume su Tavimi ir su jais Tavo karalystėje. Amen

Atverk man akis 🔗︎

Atverk man akis, kad pamatyčiau giliausius vyrų, moterų ir vaikų poreikus,
Judink mano rankas kad jos galėtų pamaitinti išalkusius;
Paliesk mano širdį kad ji teiktų šilumą nusivylusiems;
Išmokyk mane dosnumo priimti svetimuosius;
Leisk man dalintis savo turtu su stokojančiais;
Suteik man rūpestingumo, stiprinančio ligonius;
Leisk man dalyvauti misijoje išlaisvinti įkalintuosius;
Dalindamiesi mūsų nerimu ir mūsų meile,
Mūsų skurdu ir mūsų gerove
Mes dalyvaujame Tavo dieviškame buvime. Amen

Malda už benamius 🔗︎

O Dieve, Tu esi teisingumo, gailestingumo ir atjautos Dievas,
paremk mus, Tavo vargšų tarnus, kai mes siekiame atnešti Tavo meilę ir atjautą
benamiams ir Tavo meilės ištroškusiems. Mes meldžame kad pamatytume
Tave, mūsų visus mylintis Dieve, kiekviename mūsų sutiktame benamyje ir vargstančiame.
Leisk mums padaryti viską kas mūsų jėgoms, kad padėtume
kiekvienam atskleisti savo galimybes, kad jie patirtų gyvenimo pilnatvę. Prašome per Kristų …

Malda už centro darbuotojus 🔗︎

Mes prašome mūsų Viešpatį lydėti mus šianden su meile.
Mes dėkojame Tau už daugybę džiaugsmų ir palaiminimų mūsų gyvenime, ypač
Už mūsų šeimas ir draugus.
Padėk mums būti maloniems ir dėmesingiems visiems kuriuos sutinkame
Ir lai mes būname paslaugūs ir malonūs visiems kurie ateina į mūsų Centrą.
Mes medžiame už visus kuriems šiandien reikia Tavo meilės. Amen

Malda už taiką 🔗︎

Tegul būna taika širdyse.
Pasitikėk Dievu, kad esi būtent ten kur turėtum būti,
Neužmiršk didelių galimybių gimstančių iš tikėjimo,
Ypač iš pašaukimo būti Šv. Vincento Pauliečio bendruomenės nariu.
Naudok gautąsias dovanas ir brangink tau duotą meilę.
Prašome per Kristų …

Malda prieš namų lankymą 🔗︎

Viešpatie, ten kur du ar trys susirenka Tavo vardu, ten ir Tu esi tarp jų.
Tad eik su mumis kartu į namus.
Paremk mus, nes mes esame Tavo rankos, kojos ir širdis.
Prašome per Kristų …

Palaimintojo Frederiko Ozanamo malda dieviškai apvaizdai 🔗︎

Tiesiog eikime ten, kur gailestingoji Dievo apvaizda mus veda,
Pasitenkindami matydami tik akmenį, ant kurio žengsime,
Nesiekdami atrasti visą vinguotą kelią.

Michėjo malda (Mch 6:8) 🔗︎

Mylintis Dieve, meldžiuosi šiandien, kad visada daryčiau tai, ko iš manęs reikalauji,
daryčiau tai, kas teisinga,
mylėčiau ištikima meile
ir nuolankiai eičiau su Tavimi, savo Dievu.

Jėzaus pėdomis 🔗︎

Viešpatie padėk man mylėti ir veikti taip kaip Tu:
Tu pasakei, kad atėjai į žemę tarnauti, o ne kad Tau tarnautų.
Išmokyk mane visiems parodyti didelį švelnumą,
Juos priimant būti tokiai gerai kaip Tu
Kaip Tu, aš noriu švelniai mylėti ir gerbti visus, kuriuos sutinku,
Būti draugiškai ir maloniai labiausiai stokojantiems.

Viešpatie, išmokyk mane visada labai gerbti savo kaimyną,
Tavo gyvenimą žemėje, Tavo mirtį ir prisikėlimą
liudijančius mums visiems Tavo meilę.
(Šv. Luizos de Marilliac malda. Paremta Dvasiniais raštais, P. 785)

Konferencijų ir tarybų pašventimo Švenčiausiajai Jėzaus širdžiai aktas 🔗︎

(Skaitomas kiekvienais metais pirmą birželio mėn susirinkimą)

Viešpatie Jėzau, norėdamas kad visi žmonės rodytų vienas kitam meilę, o ne abejingumą,
tu atskleidei savo Švenčiausiąją Širdį kaip savo dieviškos meilės simbolį.

Mes lenkiamės tau, pasaulinės šeimos, susibūrusios apaštalavimui gailestingumo darbais
po Šv. Vincento Pauliečio vėliava nariai.

Mes paskiriame ir pašvenčiame Tavo Dieviškajam Asmeniui ir Tavo
Švenčiausiajai širdžiai šią konferenciją (tarybą) su visais jos nariais,
Pagalbininkais ir geradariais, su tais, kurius lankome ar padedame ir
visais darbais, kuriuos atlikome tavo garbei.

Mes nusižeminę prašome priimti šią auką ir pripildyti mus meile
Kurią tu trokšti matyti augančią žmonių širdyse. Su šia pagalba
Mes galime išmokti teisingai žvelgti į šį pasaulį, mylėti mūsų narius,
Padėti mūsų kaimynams žodžiu ir pavyzdžiu ir, nepaisant sunkumų,
Pririšti mūsų širdis prie tų turtų ir laimės, kurie niekada nesibaigs. Amen

Palaiminimo maldos 🔗︎

Tegul Viešpats mus palaimina mūsų ieškojimuose ir abejonėse
Jie yra vartai į išmintį, šviesą ir taiką,
Kelias į mūsų širdis
Atsakas: Tegul mus lydi šviesa ir ramybė.

Tegul Viešpats mus laimina per mums suteiktas dovanas; per jas reiškiasi Dievo apvaizda pasauliui.
Praturtindama jį, įgalindama jį, atnešdama jam meilę.
Atsakas: Atpažinkime ir naudokime Dievo mums teikiamas dovanas.

Tegul Dievas palaimina mus per mūsų širdžių ilgesį.
Jis nukreipia mus atlikti misiją Dievui ir žmonėms.
Atsakas: Tegul mūsų širdžių ilgesys išmoko mus jautrumo.

Tegul Viešpats mus palaimina mūsų sprendimuose. Nepaisant klaidų,
Jie yra mūsų „taip“ gyvenimui, mūsų kelias į Dievą.
Atsakas: Tegul mus lydi įžvalgumas.

Tegul Dievas mus palaimina per mūsų apmąstymus ir mintis.
Jos yra augimo sėklos.
Atsakas: Sekime šventuoju Vincentu Pauliečiu, šventąja Luiza, Palaimintuoju Frederiku Ozanamu
Ir palaimintąja Rosalie Rendu.

Visi: Tegul mūsų mylintis Viešpats laimina mus mūsų kelionėje per džiaugsmus, darbus, sunkumus ir išbandymus.
Amen

Maldų šaltinis

Rugsėjo 8 dieną minimas
Palaimintasis Antanas Frederikas Ozanamas

(1813 – 1853) Marselis, Prancūzija
Politikų, ekonomistų, socialinių darbuotojų, mokytojų, žurnalistų, kriminalistų, antropologų, istorikų, geografų, aplinkosaugininkų globėjas.

Palaimintojo Antano Frederiko Ozanamo litanija 🔗︎

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Motina, melski už mus
Šventasis Vincentai Paulieti, vargšų tėve, melski už mus
Visi angelai ir šventieji, melskit už mus.

Pal. Frederikai Ozanamai, šv. Pranciškaus sekėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, šv. Vincento Pauliečio mokiny,
Pal. Frederikai Ozanamai, Šv. Vincento Pauliečio draugijos įkūrėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, ištikimas Bažnyčios sūnau,
Pal. Frederikai Ozanamai, Dievo žodžio mylėtojau,
Pal. Frederikai Ozanamai, ugningas Eucharistijos gerbėjau,

Pal. Frederikai Ozanamai, Viešpaties įsakymams ištikimas,
Pal. Frederikai Ozanamai, didžios meilės Dievui ir broliams pavyzdy,
Pal. Frederikai Ozanamai, mylintis sūnau ir broli.
Pal. Frederikai Ozanamai, pavyzdingas vyre ir tėve,
Pal. Frederikai Ozanamai, santuokinėje meilėje ištikimas,
Pal. Frederikai Ozanamai, kruopštus darbe ir studijose,
Pal. Frederikai Ozanamai, visose gyvenimo aplinkybėse vilties pilnas,
Pal. Frederikai Ozanamai, tylusis skausme ir kančioje,
Pal. Frederikai Ozanamai, krikšto pažadams ištikimas,
Pal. Frederikai Ozanamai, drąsaus įsipareigojimo pavyzdy,
Pal. Frederikai Ozanamai, pilietinės drąsos pavyzdy,
Pal. Frederikai Ozanamai, krikščioniško šventumo pavyzdy,
Pal. Frederikai Ozanamai, patriotiškas tautos pilieti,
Pal. Frederikai Ozanamai, nuolankumo pavyzdy,
Pal. Frederikai Ozanamai, tiesos tarne,
Pal. Frederikai Ozanamai, mylintis neturtą ir paprastumą,

Pal. Frederikai Ozanamai, gailestingos meilės mokytojau ir apaštale,
Pal. Frederikai Ozanamai, uolusis jaunimo ugdytojau,
Pal. Frederikai Ozanamai, Bažnyčios socialinio mokymo vienas iš pradininkų,
Pal. Frederikai Ozanamai, maldos apaštale,
Pal. Frederikai Ozanamai, vilties skleidėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, meilės apaštale,
Pal. Frederikai Ozanamai, kovotojau su visomis neteisybėmis,
Pal. Frederikai Ozanamai, vargšų ir beturčių mylėtojau,
Pal. Frederikai Ozanamai, pavyzdingas katalikiškas teisininke,
Pal. Frederikai Ozanamai, bendruomenės tarnybos iniciatoriau,
Pal. Frederikai Ozanamai, didis katalikų pasauliečių veikėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, teisės misionieriau,
Pal. Frederikai Ozanamai, pasauliečių misionieriau ,
Pal. Frederikai Ozanamai, kiekvienos neteisybės priešininke,

Pal. Frederikai Ozanamai, šeimos atrama,
Pal. Frederikai Ozanamai, ligonių paguoda,
Pal. Frederikai Ozanamai, tikėjimo gynėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, vargšų gynėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, žmogaus orumo gynėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, tiesos ir dorybių gynėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, katalikų mokytojų ir profesorių pavyzdy,
Pal. Frederikai Ozanamai, rašytojų ir žurnalistų pavyzdy,
Pal. Frederikai Ozanamai, katalikų teisininkų užtarėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, mūsų užtarėjau prie Dievo sosto,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, palaimintasis Antanai Frederikai Ozanamai,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, palaimintąjį Antaną Frederiką Ozanamą, sekusį Šv. Vincento Pauliečio pėdomis, apdovanojai didžia meile vargšams, taip drąsindamas pasauliečių grupes tarnauti vargšams, suteik malonę, kad, sekdami jo, kaip meilės mokytojo pavyzdžiu, tęstume Tavo Sūnaus misiją pasaulyje ir vykdytume Jo įsakymą mylėti vieni kitus. Jis yra Dievas ir gyvena per amžius. Amen.

Melskimės. Dieve, pašaukęs palaimintąjį Antaną Frederiką Ozanamą, uždegei jį savo Meilės dvasia. Duok mums drąsos tarnauti žmonėms, laukiantiems pagalbos, suteik mums visas dovanas, reikalingas skleisti Tavo meilę, kad taptume geru raugu savo aplinkoje. Meldžiame Tave per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

SKIRTA: asmeninei maldai
VERTIMAS: iš italų kalbos Irena Žemaitaitytė, iš anglų ir lenkų kalbų
JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ  Paskelbta:   Atnaujinta: